Taisyklės


Naudojimosi portalu www.beseselio.lt taisyklės

1.    Portalas www.beseselio.lt (toliau – Portalas) suteikia galimybę jo naudotojams pažymėti Portale esančiame žemėlapyje prekybos nelegaliomis cigaretėmis, alkoholiniais gėrimais ir degalais vietas bei pateikti apie tai papildomą informaciją ir/ar komentarus (toliau apibendrintai – Pranešimas).
2.    Portalo naudotojas pradėdamas naudotis Portalu patvirtina, kad šių taisyklių nuostatos jam yra žinomos ir jis įsipareigoja jų laikytis.
3.    Portalo valdytoju ir administratoriumi yra viešoji įstaiga „Lietuva be šešėlio“, juridinio asmens kodas 302940540, buveinės adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, Lietuva, tel. (8-616) 19424, el. paštas Lietuva@beseselio.lt.
4.    Portalo naudotojas pateikdamas savo Pranešimą, patvirtina, jog Portale esančiame žemėlapyje pažymėta vieta ir/ar pateikto komentaro turinys atitinka tikrovę, ir, esant būtinybei, Portalo naudotojas galės tai pagrįsti. Portalo naudotojas asmeniškai atsako už pateikiamos informacijos turinį ir jos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Portalo naudotojui Pranešime pateikusiam neteisėtą ir/ar fizinių ar juridinių asmenų teises bei teisėtus interesus pažeidžiančią informaciją, gali būti taikoma civilinė, administracinė ir/ar baudžiamoji atsakomybė. Taisyklės yra privalomos Naudotojui. Naudotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”.
5.    Portalo valdytojas (administratorius) neatsako už Portale naudotojų pateiktos informacijos turinį, jos atitiktį teisės aktų reikalavimams ir/ar tikrovei. Portalo valdytojas (administratorius) neinicijuoja informacijos pateikimo. Portalo valdytojas (administratorius) neparenka ir nekeičia Portalo naudotojų pateikiamų Pranešimų turinio, išskyrus asmens duomenų pašalinimą iš viešai Portale skelbiamos informacijos.
6.    Portalo naudotojo nurodyta informacija pateikiama tik teisėsaugos institucijoms, o Portale paskelbiama informacija be asmens duomenų (asmens vardo, pavardės, tikslaus adreso ir kt. asmens duomenų). Asmuo norėdamas sužinoti, ar Portalo valdytojas (administratorius) tvarko jo asmens duomenis ir, jei jie tvarkomi, kokius duomenis tvarko, taip pat norėdamas pasinaudoti kitomis teisės aktuose numatytomis duomenų subjekto teisėmis, gali kreiptis į Portalo valdytoją (administratorių) šiose taisyklėse nurodytu adresu, el. pašto adresu, telefonu ar faksu.
7.    Portalo valdytojas (administratorius) pasilieka teisę be atskiro Pranešimą pateikusio Portalo naudotojo įspėjimo ištrinti Pranešimus, kurie akivaizdžiai neatitinka tikrovės, šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą, skatina neapykantą ir/ar kuriuose naudojami necenzūriniai žodžiai arba yra pateikiama viešai neskelbtina informacija.
8.    Portalo naudotojas pateikdamas Pranešimą sutinka, kad Portalo valdytojas (administratorius) fiksuotų (tvarkytų) jo IP adresą. Portalo naudotojas taip pat sutinka, kad jo IP adresą Portalo valdytojas (administratorius), gavęs teisėsaugos institucijos prašymą, perduotų jį prašančiai institucijai.
9.    Fizinis ar juridinis asmuo, manantis, kad Portale naudotojo pateikta informacija pažeidžia fizinio ir/ar juridinio asmens teises ir/ar teisėtus interesus, gali kreiptis į Portalo valdytoją (administratorių) dėl tokios informacijos pašalinimo iš Portalo. Prašymas dėl informacijos pašalinimo turi būti siunčiamas el. paštu Lietuva@beseselio.lt. Prašymą dėl tam tikros informacijos iš Portalo pašalinimo Portalo valdytojas (administratorius) išsprendžia laikydamasis teisės aktuose numatytos viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos pašalinimo tvarkos ir reikalavimų.
10.    Informacijos paskelbimo sąlygos bei reikalavimai, nenumatyti šiose taisyklėse, yra įtvirtinti įstatymuose ir/ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos pateikimą viešo naudojimo kompiuterių tinkluose. 
11.    Šios taisyklės galioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.
12.    Portalo valdytojas (administratorius) pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles.
13.    Portalo valdytojas (administratorius) turi teisę blokuoti priėjimą prie Portalo naudotojams, piktnaudžiaujantiems Portalo funkcijomis ir/ar trikdantiems Portalo veikimą.